Om SMB-registret

År 2001 avslutades arbetet med text/musik-volymerna av Sveriges medeltida ballader (SMB) i och med utgivningen av det andra bandet med skämtvisor (SMB volym 5:2). Åren kring denna utgivning gick textredaktören Sven-Bertil Jansson och melodiredaktören Margareta Jersild i pension, medan huvudredaktören Bengt R. Jonsson hade lämnat arbetet några år tidigare. Den ursprungliga utgivningsplanen, som innehöll åtskilliga kommentars- och registerband, hade måst överges under arbetets gång.

Ett datoriserat register över de tryckta volymernas innehåll tedde sig dock både angeläget och möjligt att genomföra. År 2003 inledde dåvarande forskningsarkivarierna vid Svenskt visarkiv Mathias Boström och Ulrika Gunnarsson arbetet med att registrera innehållet i SMB, vilket gjordes enligt en mall som utarbetades i samråd med Jansson och Jersild. Det omfattande arbetet att registrera hela SMB:s innehåll drog dock ut på tiden, av olika skäl. Först 2017 färdigställdes SMB-registret, den sista övergripande genomgången av hela materialet gjordes av Mathias Boström.

SMB-registrets principer

Registret är i första hand en hjälp för att orientera sig i det tryckta materialet i SMB, vid oklarheter är det texten i SMB som gäller. I några få fall har dock tryckfel i utgåvorna korrigerats, och vissa namn med varierande stavning i SMB har fått uniform stavning i registret för att underlätta sökning.

En månghundraårig levande tradition som upprätthölls av ett stort antal människor är inte alltid lätt att passa in i ett registers snäva kategorier. Några kommentarer kring registrets uppläggning kan därför vara till hjälp för användningen.

Traditionsbärare

I det här fältet anges den/de personer som balladen uppges vara upptecknad eller inspelad efter. Det finns fall där sångarna själva har skrivit ned texter ur minnet – och därmed är att betrakta som upptecknare – samtidigt som de uppgivit vem de lärde sig balladen av. I sådana fall har dessa "indirekta traditionsbärare" angivits inom hakparentes. Exempelvis hade Svea Jansson från Åboland många ballader efter sin mormor Eva Gustava Jansson. När Svea Jansson själv skrev ner en balladtext efter mormodern, långt efter hennes bortgång, anges Eva Gustava Jansson som traditionsbärare inom hakparentes i registret. När Svea Jansson blev inspelad sjungande samma ballad är hon den enda traditionsbärare som anges.

Upptecknare

Här anges upptecknare av text och melodi i separata fält. I de fall det finns en känd renskrivare av uppteckningen men det är tveksamt huruvida denna också är upptecknare har inget namn angivits.

Proveniens

Traditionsbärarnas – och därmed balladtraditionens – geografiska hemvist är i flera fall svår att fastslå, eftersom personerna inte sällan flyttade mellan olika platser. I flera fall ger SMB ingen tydlig ledning. I samråd med i första hand Sven-Bertil Jansson har vissa traditionsbärares proveniens bestämts för registrets räkning, men proveniensuppgifterna är mer omfattande i SMB.

För länder har dagens politiska gränser använts. På landskapsnivå har även Stockholm och Göteborg inkluderats. På sockennivå anges i registret även härader och landsförsamlingar, om socken saknas.

Melodi

Förekomsten av balladmelodier har angivits. Det gäller direkta melodier i form av inspelad sång, notskrifter eller siffernotation, men även melodihänvisningar i text.

Tidpunkt för dokumentation

Här anges årtal, decennium eller del av århundrade (första hälft/mitt/andra hälft). I många fall är inte dokumentsdatum känt, men en ungefärlig uppfattning kan ibland fås med hjälp av den tidpunkt då balladen trycktes eller lämnades in till en minnesinstitution. I dessa fall har tidpunkten angivits i kommentarfältet.

Kommentar

Här finns uppgifter om när en ballad trycktes eller lämnades in, i de fall dokumentationsdatum saknas. I kommentarfältet anges också ifall visan är hämtad ur andra källor än kulturhistoriskt inriktade uppteckningar och inspelningar: skillingtryck, andra slags tryck eller handskrivna visböcker.

Ambitionen med SMB var att innehålla uppgifter om samtliga kända svenskspråkiga ballader. Samtliga ballader är emellertid inte återgivna med samtliga varianter av text och melodi i SMB, utan maximalt 25 exempel av varje balladtyp. Uppgifter om de övriga, ej avtryckta, balladerna återges mer kortfattat i SMB. I registret saknar de textbörjan och omkväden, och detta noteras i kommentarsfältet.


/Mathias Boström