Om sångleksregistret

Det svenska sångleksmaterialet är mycket omfattande med stor geografisk och tidsmässig spridning. I denna inskannade kortkatalog är det möjligt att söka bland 350 sånglekar med varianter, vilka har inventerats vid en mängd olika institutioner i Sverige och Finland. Som regel finns kopior av materialet i Svenskt visarkiv. I denna webb­version kan man fritext­söka eller gå in via typ­nummer.

Varje sånglek har ett eget nummer med bokstaven D (=Dencker) framför. Detta syftar på folkmusik­forskaren Nils Dencker (1887–1961) som på uppdrag av Svenskt visarkiv upprättade det systematiska registret 1954. Numreringen utgår från den som Dencker och Carl Herman Tillhagen använde i standardutgåvan Svenska folklekar och danser som utkom i två band 1949–50, men förtecknar mer än dubbelt så många lekar. Bokverket tar upp 147 stycken som är ordnade efter leksätt (De lekande i en rad, nr 1–6; De lekande i två rader, nr 8–13; De lekande i ring, nr 13–142; Pantlekar med sång, nr 143–147). I registret ingår hela 334 sånglekar och har dessutom tillägget "D danser 1–33". Ett par nummer är vakanta, främst i fall då visan/leken redan ingår i någon annan av Svenskt visarkivs typologiska register.

På varje sångleksnummer finns ett antal registerkort, ett för varje uppteckning som gjorts av leken ifråga. Antal kort per nummer varierar beroende på förekomst: ovanliga lekar kan ha ett enda belägg medan en populär lek som "Bro bro breja" har omkring 600. Sammanlagt innehåller registret 11 393 kort.

Registerkorten är försedda med uppgifter om det aktuella arkivets accessions­nummer, upptecknings­ort, upptecknare, lekens benämning, textens begynnelse­ord och dylikt. När det gäller kort uppgjorda efter publikationer kan också antal strofer/versrader samt melodins takt och tonart anges. Välkända lekar har i regel mer kortfattad textbörjan och mindre kommentarer än de mer ovanliga.

I likhet med Svenskt visarkivs övriga kataloger är sångleks­registret ursprungligen avsett för det interna arbetet. Som en följd av detta är kortens förkortningar av källor och institutioner inte alltid helt lätta att lista ut för den oinvigde. Viss ledning kan man få i Nyckel till förkortningarna av källor och typologier. Vänd dig också gärna till vår expedition för hjälp att uttyda korten.

Lästips

Mer om sångleksregistret kan man läsa i Nils Denckers artikel: Nils Dencker: "Svenskt Visarkivs sångleks­registrant. En kortfattad redogörelse" i Arv 1955 (Särtryck: Meddelanden från Svenskt visarkiv 3).

För den som är intresserad av sånglekar och deras historia: Eva Danielson och Märta Ramsten: Räven raskar. En bok om våra sånglekar (Stockholm: Gidlunds förlag/Svenskt visarkiv, 1998). Kan beställas från Svenskt visarkiv.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.