Svenskt visarkivs webbkataloger

Nedan finns en sammanställning över kataloger som är tillgängliga på webben. Om du besöker Visarkivets lokaler kan du söka i alla våra kataloger.

Databaser och register

Vis- och låtregistret

Vis- och låtregistret, bild

Här hittar du visor och låtar i tryckta publikationer – från 1500-talets adelsvisböcker, 1800-talets folkviseutgåvor, 1940-talets schlagerhäften till dagens låtböcker. Svenskt visarkivs Vis- och låtregister är en webbaserad version av arkivets interna databas och omfattar för närvarande drygt 200 000 poster.

Inspelningar i Svenskt visarkiv

Inspelningar i Svenskt visarkiv, bild

En databas över valda delar av Svenskt visarkivs omfattande ljudsamlingar, som sträcker sig från tidigt 1900-tal fram till idag. I katalogen finns uppgifter om såväl Visarkivets egna originalinspelningar som inspelningar donerade av andra institutioner och privatpersoner. Via databasen går det även att lyssna på flera inspelningar som är äldre än 50 år eller där vi fått särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Folkmusikkommissionen

Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker, bild

Notsamling med över 100 000 sökbara låtar. Handskrivna notböcker från 1700- och 1800-talen samt insamlade låtar och visor från olika delar av Sverige.

SMB-registret

SMB-registret, bild

I detta register till bokutgåvan Sveriges Medeltida Ballader band 1-5, som publicerades 1983-2001, kan du söka utifrån en rad olika ingångar i hela balladmaterialet och få fram sångare/traditionsbärare, förstarad, slutomkväde och flera andra uppgifter.

Person- och organisationsarkiv

En katalog över person- och organisationsarkiv i Svenskt visarkivs samlingar. Person- och organisationsarkiven innehåller material efter betydelsefulla personer och organisationer verksamma inom Visarkivets musik- och dansgenrer.

Svensk jazzbibliografi

En databas över alla böcker om jazz och jazzmusiker som utgivits på svenska samt böcker om svensk jazz på andra språk. Databasen är sammanställd av Mats Holmqvist.

Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning

Under åren 1913–1915 spelade Karl Tirén (1869–1955) in ett hundratal samiska jojkare på ett 300-tal fonografrullar av vax. Dessa tidiga jojkinspelningar finns idag till största del i Svenskt visarkiv och ett mindre antal i Institutet för språk och folkminnen. I katalogen över Tiréns fonografinspelningar av jojkning ingår samtliga kända rullar. Katalogen är en del av en webbpresentation, som inleds i samband med hundraårsjubileet av Tiréns inspelningsverksamhet 2013, där fonografrullarna med jojkning successivt kommer att tillgängliggöras.

Sveriges Radios folkmusikinspelningar

I denna katalog kan du söka i fritext efter information och lyssna på inspelningar med folkmusik gjorda av Sveriges Radio från 1934 till mitten av 1960-talet. Katalogen är en del av webbpresentationen Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken.

Skannade kortkataloger

Barnvise- och barnrimsregistret

Barnvise- och barnrimsregistret, bild

I denna systematiska katalog hittar du barnvisor och barnrim ordnade efter Johan Nordlanders numrerade typologi. Här kan du fritextsöka i korten, och hitta fler varianter via typnumren. Katalogen innehåller 6 796 kort.

Bellmanstidens visor

Bellmantidens visor, bild

I detta textbörjanregister kan du söka bland visor från Bellmans samtid fram till 1800-talets första decennier. Katalogen innehåller 8 948 kort och förtecknar visor ur ett stort antal diktsamlingar, tidningar och tidskrifter. Du kan fritextsöka eller gå in alfabetiskt via textbörjan.

Förstaradsregistret

Förstaradsregistret, bild

Här hittar du uppgifter om i första hand folkliga visor i manuskript, skillingtryck och vissa äldre inspelningar. Svenskt visarkivs Förstaradsregister är en digitaliserad kortkatalog om 111 251 kort där du kan fritextsöka i kortinformationen eller bläddra dig fram alfabetiskt. Förstaradsregistret kompletterar Vis‑ och låtregistret.

Gamla visboksregistret

Gamla visboksregistret, bild

Ett förstaradsregister över visor i ett stort antal sångböcker av olika slag – skolsångböcker, studentsångböcker och andra typer av vistextpublikationer – från och med ca 1820. Kortkatalogen omfattar 62 289 kort.

Skämtvisor

Skämtvisor, bild

I denna systematiska katalog söker du bland över 200 folkliga skämtvisor i många varianter. Katalogen innehåller 1 904 kort som du kan fritextsöka i eller gå in via typnummer.

Svenskt visarkivs register över skillingtryck i Kungliga biblioteket (KB)

Svenskt visarkivs register över skillingtryck i KB, bild

I denna inskannade kortkatalog söker du bland visor i Kungliga bibliotekets stora samling av skillingtryck. Katalogen består av 14 524 kort och förtecknar visornas förstarader samt innehåller en del författarhänvisningar. Katalogen är en kopia av KB:s maskinskrivna originalkort som under åren har kompletterats av Visarkivets personal med handskrivna tillägg.

Sångleksregistret

Sångleksregistret, bild

I denna systematiska katalog kan du söka bland ca 350 olika sånglekar i en mängd varianter, ordnade efter Nils Denckers nummertypologi. Katalogen innehåller 11 393 kort och erbjuder såväl fritextsökning som ingång via typnummer.

Ämnesregistret

Ämnesregistret, bild

Här kan du söka efter ämnesord som visorna på något sätt har koppling till. Svenskt visarkivs Ämnesregister är ett hjälpregister till Förstaradsregistret och den digitaliserade kortkatalogen omfattar 34 046 kort. Det är möjligt att fritextsöka i kortinformationen och bläddra dig fram alfabetiskt eller efter ledkortsord.

Övrigt

Svenskt visarkivs prislista

I prislistan kan du söka bland alla publikationer som Svenskt visarkiv har till försäljning.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.

© 2024 Statens musikverk