Svenskt visarkivs webbkataloger

Delar av Svenskt visarkivs kataloger ligger numera ute på webben. Den första delen var ljudupptagningar som lades ut via DISMARC. Sedan följde Vis- och låtregistret som lades ut på den egna webben. Nedan är en sammanställning av kataloger på Svenskt visarkivs egen webbplats.

Din browser måste tillåta kakor/cookies för att denna webbsida ska fungera. Välkommen att kontakta Svenskt visarkiv för hjälp med att hitta visor och låtar, se kontaktinformation nedan.

Kontaktinformation

Besöksadress: Torsgatan 19, Stockholm
Telefon: 08-5195 5488
E-post: info@visarkiv.se
Postadress: Svenskt visarkiv, Box 16326, 103 26 Stockholm
Webbplats: http://musikverket.se/svensktvisarkiv
Facebooksida: http://www.facebook.com/svensktvisarkiv
Twitterkanal: http://www.twitter.com/Visarkivet

Databaser

Vis- och låtregistret

Här hittar du visor och låtar i tryckta publikationer – från 1500-talets adelsvisböcker, 1800-talets folkviseutgåvor, 1940-talets schlagerhäften till dagens låtböcker. Svenskt visarkivs Vis- och låtregister är en webbaserad version av arkivets interna databas och omfattar för närvarande omkring 180 000 poster.

Inspelningar i Svenskt visarkiv

En databas över valda delar av Svenskt visarkivs omfattande ljudsamlingar, som sträcker sig från tidigt 1900-tal fram till idag. I katalogen finns uppgifter om såväl Visarkivets egna originalinspelningar som inspelningar donerade av andra institutioner och privatpersoner. Via databasen går det även att lyssna på flera inspelningar som är äldre än 50 år eller där vi fått särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Folkmusikkommissionen

Notsamling med över 100 000 sökbara låtar. Handskrivna notböcker från 1700- och 1800-talen samt insamlade låtar och visor från olika delar av Sverige.

Svensk jazzbibliografi

En databas över alla böcker om jazz och jazzmusiker som utgivits på svenska samt böcker om svensk jazz på andra språk. Databasen är sammanställd av Mats Holmquist.

Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning

Under åren 1913–1915 spelade Karl Tirén (1869–1955) in ett hundratal samiska jojkare på ett 300-tal fonografrullar av vax. Dessa tidiga jojkinspelningar finns idag till största del i Svenskt visarkiv och ett mindre antal i Institutet för språk och folkminnen. I katalogen över Tiréns fonografinspelningar av jojkning ingår samtliga kända rullar. Katalogen är en del av en webbpresentation, som inleds i samband med hundraårsjubileet av Tiréns inspelningsverksamhet 2013, där fonografrullarna med jojkning successivt kommer att tillgängliggöras.

Sveriges Radios folkmusikinspelningar

I denna katalog kan du söka i fritext efter information och lyssna på inspelningar med folkmusik gjorda av Sveriges Radio från 1934 till mitten av 1960-talet. Katalogen är en del av webbpresentationen Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken.

Skannade kortkataloger

Barnvise- och barnrimsregistret

I denna systematiska katalog hittar du barnvisor och barnrim ordnade efter Johan Nordlanders numrerade typologi. Här kan du fritextsöka i korten, och hitta fler varianter via typnumren. Katalogen innehåller 6 796 kort.

Bellmantidens visor

I detta textbörjanregister kan du söka bland visor från Bellmans samtid fram till 1800-talets första decennier. Katalogen innehåller 8 948 kort och förtecknar visor ur ett stort antal diktsamlingar, tidningar och tidskrifter. Du kan fritextsöka eller gå in alfabetiskt via textbörjan.

Förstaradsregistret

Här hittar du uppgifter om i första hand folkliga visor i manuskript, skillingtryck och vissa äldre inspelningar. Svenskt visarkivs Förstaradsregister är en digitaliserad kortkatalog om 111 251 kort där du kan fritextsöka i kortinformationen eller bläddra dig fram alfabetiskt. Förstaradsregistret kompletterar Vis‑ och låtregistret.

Gamla visboksregistret

Ett förstaradsregister över visor i ett stort antal sångböcker av olika slag – skolsångböcker, studentsångböcker och andra typer av vistextpublikationer – från och med ca 1820. Kortkatalogen omfattar 62 289 kort.

Skämtvisor

I denna systematiska katalog söker du bland över 200 folkliga skämtvisor i många varianter. Katalogen innehåller 1 904 kort som du kan fritextsöka i eller gå in via typnummer.

Sångleksregistret

I denna systematiska katalog kan du söka bland ca 350 olika sånglekar i en mängd varianter, ordnade efter Nils Denckers nummertypologi. Katalogen innehåller 11 393 kort och erbjuder såväl fritextsökning som ingång via typnummer.

Ämnesregistret

Här kan du söka efter ämnesord som visorna på något sätt har koppling till. Svenskt visarkivs Ämnesregister är ett hjälpregister till Förstaradsregistret och den digitaliserade kortkatalogen omfattar 34 046 kort. Det är möjligt att fritextsöka i kortinformationen och bläddra dig fram alfabetiskt eller efter ledkortsord.

Övrigt

Svenskt visarkivs prislista

I prislistan kan du söka bland alla publikationer som Svenskt visarkiv har till försäljning samt beställa dem via ett formulär.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

© 2017 Musikverket